prirodyti

prirodyti
1 priródyti tr. K, 1; Q660 1. žr. 1 nurodyti 1: Mes galėsime apsvarstyti prirodytas [susirinkime] klaidas . 2. žr. 1 nurodyti 3: Mačulio dvasė ėjo, lyg juos vesdama duobei vietą prirodyt BsV92.atkreipti dėmesį į ką, kad įsižiūrėtų, įsimintų: Jis tą Šipką (kumetį) mušdavo, priródydavo kitiems Skr. 3. argumentuotai pateikti, įrodyti: Kad tamsta man netiki, aš prirodysiu, kad tiesa . Giesmės tuo pačiu prirodo didį lietuvio ritmiškumą LTII102(Sab). Mes tau prirodysim, kaip jis tau pameluos LTR(Rk).
priródomai adv. .paremti faktais, paliudyti: Priródyk jo kaltę Srv. Priródyk teisme, kad aš tau pievą nuganiau Trg.refl. remiantis faktais, ko pasiekti: Prisirodė, kad jo žemė, ne muno Trk.
4. patarti vartoti: Priródė žmonės alksnių lapų, viršūnaičių [žaizdai] Vrn.Ps patarti, parekomenduoti (pirkti, priimti dirbti ir pan.): Aš jum priródysiu gerą karvę, kad noriat Krs. Prirodyk man gerą berną N. Ana ir savo brolį ten priródė Ll. Karčemnykas ir tąjį prie to paties popo prirodė [tarnauti] su tomis pačiomis sąlygomis MPs. Darbštų žmogų prirodė man . Jis šią mergą man prirodė B510. Sesyte mano, jaunoji mano, prirodyk man, rodyk kieme mergytę NS1385. Prirodykit man erčiukų žemę N. 5. paskirti: Ant palengvinimo bėdos, kurią Elzasyj tvanai išprovyję, yra ciesorius 15 000 markių prirodęs LC1883,3. \ rodyti; antrodyti; aprodyti; atrodyti; darodyti; įrodyti; išrodyti; nurodyti; parodyti; išparodyti; priparodyti; perrodyti; pierodyti; prarodyti; prirodyti; susirodyti; užrodyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • prirodyti — priródyti vksm. Tiẽ svečiai̇̃ visókių juokų̃ priródė …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • prirodyti — 2 ×prirõdyti 1. tr. N, An, Pjv, Vkš įteigti esant gerą, parekomenduoti: Prirõdijau jam ištikimą žmogų J. Kvietė prirodyti jiems vaikinus, norinčius to amato išmokti Pt. Gal žinai kokių šnekių bobikių, prirõdyk Žlp. Ka tu prirõdytumi mun gerą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prirodymas — sm. (1) 1. → 1 prirodyti 1; registras: Giesmių prirodymas PG. Prirodymas pradžių giesmių, visokiais čėsais priderančių brš. 2. LL262 → 1 prirodyti 3: Esąs tai aiškus prirodymas jo klaidingumo Blv. Lėlė klausėsi to tetos naujo meilės prirodymo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pierodyti — 1 pierodyti žr. 1 prirodyti 3: Kamėno nepyrodei, kaip gali sakyti, ka medžiai vogti Pj. rodyti; antrodyti; aprodyti; atrodyti; darodyti; įrodyti; išrodyti; nurodyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prirodinėti — 1 prirodinėti 1. iter. dem. 1 prirodyti 1: Iš tiesų susibarė, ėmė iš senų senovės prirodinėti vienas kitam visokias teisybes ir neteisybes Žem. 2. LL262 iter. dem. 1 prirodyti 3: Grafo advokatas prirodinėjo, kad Kaukas pats buvęs kaltas rš. Jo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antrodyti — 1 antrodyti (ž.) tr. pasakyti ką kur esant, paskųsti: Jis ančrodė vyrus, nu karo pasislėpusius Trk. rodyti; antrodyti; aprodyti; atrodyti; darodyti; įrodyti; išrodyti; nurodyti; parodyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aprodyti — 1 aprodyti tr. 1. Sut, Š, DŽ viską pateikti apžiūrėti: Aprodė kambarius Dkšt. Einam pas mane, aprodysiu savo gerą Srv. Aš tamstai rytoj aprodysiu, kas kame yra LzP. Kada piningus aprodė, paliepė žiūrėt aukštyn BsPIII49. Tas brolis aprodęs viską:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atrodyti — 1 atrodyti K; N 1. intr. Š, DŽ1 daryti kokį įspūdį, būti kokios išvaizdos: Da gerai atrodžia, sveikas, stipras Alks. Jau dar̃ tu atrodi gerai Lp. Anas až man jaunesniu atrodžia Švd. Ant veido jis nėko atrodydavo, ale buvo sergąs LKT107(Klm). Ant… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atrodyti — 2 ×atrõdyti tr. M 1. patarti atvykti; atsiųsti: Pradėjo žmogus klaust naktigulto, tai ant mumį atrõdijo Sb. Mane čion tavo brolis atrodijo BsMtI141. ║ patarti kur pirštis: Kas jį ir atrõdijo iš teip toli? Ds. 2. pranešti, nurodyti ką dingusį… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • darodyti — 1 ×darodyti (hibr.) 1. tr. pademonstruoti sugebėjimą: Da žentas nedarodys, ką tėvukas darodo Jsv. 2. tr. I argumentais įtikinti: Dėl ko trokšti mums darodyti, jog vienas jūsų Dievas yra stipresnis ir galingesnis už visus dievus mūsūsius? M.Valanč …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”